Licznik przeprowadzonych kolonoskopii

2

3

9

1

O projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach od 1 marca 2019 r. realizuje projekt pn. „RAK NA WSPAK – wsparcie profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego w województwie świętokrzyskim”.

Projekt jest realizowany w celu wsparcia profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego.

Chcemy przede wszystkim zachęcić i zmotywować 2480 osób, którzy są w wieku aktywności zawodowej i pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego (z wyłączeniem Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego/KOF) do udziału w badaniu kolonoskopowym.

Realizacja projektu przewidziana jest do końca marca 2021r.

OFEROWANE WSPARCIE
Uczestnicy Projektu objęci zostaną pełną ofertą profilaktyczną:

  • Bezpłatne badanie kolonoskopowe
  • Bezpłatne znieczulenie podczas badania kolonoskopowego

oraz wsparcie towarzyszące/opcjonalne:

  • zwrot kosztów transportu lub transport zorganizowany na badanie
  • zapewnienie opieki osoby trzeciej
  • zapewnienie opieki nad osobą zależną od osoby poddanej badaniu, podczas czasu poświęconego na badanie.

Osoby u których stwierdzone zostaną objawy sugerujące wystąpienie raka jelita grubego lub inne objawy, które uniemożliwiają przeprowadzenie badania kolonoskopowego, będą miały zapewnioną opiekę w postaci bezpłatnych konsultacji u gastroenterologa.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH BADAŃ

Z bezpłatnych badań kolonoskopowych ze znieczuleniem mogą skorzystać mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego* (dla mieszkańców tego obszaru kierowane będzie wsparcie w ramach innych projektów - więcej informacji w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/punkty-informacyjne

Projekt ma charakter profilaktyczny, dlatego Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu mogą być osoby, które nie mają objawów klinicznych sugerujących na istnienie raka jelita grubego, oraz są w wieku:

  • 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
  • 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • 25-49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinni mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata, chyba że badania genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych kolonoskopii.

Z udziału w badaniu kolonoskopowym w systemie oportunistycznym (tj. bez zaproszeń) wykluczone są osoby:

  • które w ciągu ostatnich 10 lat miały przeprowadzone badanie kolonoskopowe
  • mają objawy kliniczne sugerujące na istnienie raka jelita grubego

W ramach Projektu uruchomiono 14 Lokalnych Punktów Informacyjno-Edukacyjnych, w których można uzyskać  podstawowe informacje dotyczące profilaktyki raka jelita grubego oraz instrukcje w jaki sposób zgłosić się na badania i wziąć udział w Projekcie.

Realizacja badań przesiewowych odbywa się na podstawie Programu Badań Przesiewowych (PBP) raka jelita grubego, który jest koordynowany przez Centrum Onkologii – Instytut M.Curie-Skłodowskiej
w Warszawie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

REALIZATORZY PROJEKTU:

Lider:
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

Partnerzy:
SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU
FUNDACJA FUTURE WORK

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 4 253 162,87 PLN